Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) w ramach aplikacji TimeFix, zwanej dalej „Aplikacją”.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji jest Tomasz Siudut, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Siudut CodeValue, z siedzibą w Mokrzyskach przy ul. Siostry Faustyny 44, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 8692001473 oraz REGON 389192280. Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 661019850 oraz przy użyciu adresu e-mail: tomaszsiudutbusiness@gmail.com.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o: art.6 pkt 1 lit. a) RODO oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody, art.6 pkt 1 lit. b) RODO oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie, art.6 pkt 1 lit. c) RODO oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, art.6 pkt 1 lit. f) RODO oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU REJESTRACJI KONTA

Jeżeli zarejestrujesz w Aplikacji konto, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Będziemy przetwarzać te dane do czasu usunięcia konta w Aplikacji. W każdej chwili możesz to uczynić. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi utworzenie konta. Odbiorcami tych danych są: Apple, Google, Back4App.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Możemy przetwarzać dane w celu umożliwienia Tobie korzystania z Aplikacji. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Aplikacja może uzyskać dostęp do danych z użyciem następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: dostęp do wszelkich danych wprowadzanych przez formularze przez użytkownika w aplikacji Będziemy przetwarzać te dane do czasu ich usunięcia lub usunięcia konta w Aplikacji. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z wybranych funkcjonalności Aplikacji. Odbiorcami tych danych są: Apple, Google, Back4App.

INFORMACJE O PROFILOWANIU

Korzystamy z profilowania, polegającego na analityce. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Aplikacji. Celem profilowania jest marketing usług własnych Administratora. Przetwarzanie tych danych odbywa się ponieważ jest to niezbędne w celu wykonania zawartej umowy, w myśl art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Brak podania tych danych uniemożliwi wykonanie umowy. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla realizacji wskazanego celu. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w myśl art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację celu, wynikającego z treści udzielonej zgody. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla realizacji oznaczonego celu, jednakże nie później niż do cofnięcia udzielonej zgody. Możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator informuje, że stosowane metody profilowania są regularnie testowane, aby zapewnić ich rzetelność, skuteczność i bezstronność. Niezależnie, osobie której dotyczą dane przysługuje prawo do złożenia wniosku o indywidualne rozpoznanie podjętej automatycznie decyzji. Odbiorcami tych danych są: Apple, Google, Back4App.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ROZLICZEŃ

Możemy przetwarzać dane w celu rozliczenia świadczonej usługi i realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO. Będziemy przetwarzać te dane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie tych danych jest warunkiem skorzystania z usługi płatnej, brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tej usługi. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawca usług płatności elektronicznych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH KONTAKTOWYCH ORAZ MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach kontaktowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się z nami. Odbiorcami tych danych są: Apple, Google, Back4App

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Od momentu gdy uruchamiasz Aplikację, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak: publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie, data i godzina zapytania, liczba wysyłanych przez serwer bajtów, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Aplikacji przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Aplikacji, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Aplikacji. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Aplikacji. Odbiorcą tych danych jest Apple, Google, Back4App

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty: Dostawca usług IT: Apple, Google Back4App. Hostingodawca: Apple, Google,Back4App. Dostawca usług poczty elektronicznej: Apple, Google, Back4App. Dostawca usług reklamowych: Google, Apple, Back4App. Dostawca usług płatności elektronicznych: Apple, Google, Back4App.

BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Prawo dostępu do danych Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie. Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną. Prawo do sprostowania danych Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania, wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami, jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie. Prawo do wniesienia skargi Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się: na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Prawo do sprzeciwu W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.