Regulamin

Warunki korzystania z usługi

Niniejszy regulamin ("Umowa") określa ogólne warunki korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej TimeFix ("Aplikacja mobilna" lub "Usługa") oraz wszelkich powiązanych z nią produktów i usług (łącznie "Usługi"). Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca pomiędzy użytkownikiem ("Użytkownik", "Ty" lub "Twój") a właścicielem Aplikacji mobilnej Tomasz Siudut CodeValue ("Operator", "my", "nas" lub "nasz"). Jeśli Użytkownik zawiera niniejszą umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadcza, że jest uprawniony do związania takiego podmiotu niniejszą umową, w którym to przypadku terminy "Użytkownik", "Ty" lub "Twój" odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli użytkownik nie ma takiego upoważnienia lub nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy, nie może zaakceptować tej umowy i nie może uzyskać dostępu i korzystać z Aplikacji mobilnej i Usług. Uzyskując dostęp i korzystając z Aplikacji mobilnej i Usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową pomiędzy nim a Operatorem, mimo że ma formę elektroniczną i nie została fizycznie podpisana przez użytkownika, i że reguluje ona zasady korzystania przez użytkownika z Aplikacji mobilnej i Usług.

Opis działania aplikacji

Po wprowadzeniu przez użytkownika maila, hasła i nazwy użytkownika po udanej rejestracji w aplikacji użytkownik ma możliwość korzystać z poniszych funkcji: Śledzenie czasu pracy - użytkownik może łatwo zacząć i zakończyć śledzenie czasu pracy na danym projekcie lub zadaniu. Można również określić, ile czasu zostało poświęcone na każde zadanie lub projekt. Zarządzanie projektami i zleceniami. TimeFix umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie projektów i zleceń. Można określić terminy realizacji projektów, ustawić priorytety i przypisywać je do określonych klientów. Organizowanie materiałów - użytkownik może organizować materiały które wykorzystuje w swojej codziennej pracy. Użytkownik ma wgląd w swoje przychody i koszty miesięczne które sam wprowadza za pomocą formularzy w formie tekstowej, dane te są wykorzystywane do obliczeń, kalkulacji i tworzenia podsumowania miesięcznego użytkownika

Polityka Prywatności

Dane osobowe, które zbieramy poprzez korzystanie przez Ciebie z Aplikacji i Usług, wykorzystujemy wyłącznie w sposób określony w naszej polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem www.time-fix.app/terms-page.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego

Aplikacja wymaga urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS. W przypadku urządzeń z systemem Android do poprawnego działania Aplikacja wymaga rozdzielczości urządzenia FHD (Full HD) lub wyższej.

Możemy gromadzić dane techniczne dotyczące urządzenia użytkownika

Korzystając z Aplikacji lub jakichkolwiek Usług, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas informacji technicznych o urządzeniach, na których korzysta z Aplikacji, oraz o powiązanym systemie operacyjnym i sprzęcie w celu ulepszenia naszych produktów i świadczenia na rzecz użytkownika jakichkolwiek Usług. Kiedy użytkownik zgłosi problem lub złoży sugestię za pośrednictwem Aplikacji, będziemy zbierać i przetwarzać jego nazwę i login w celu udzielenia odpowiedzi lub pomocy. Użytkownik może również przesłać nam zrzut ekranu.

Linki do innych zasobów

Aplikacja i Usługi mogą zawierać linki do innych niezależnych stron internetowych, które nie są przez nas dostarczane. Takie niezależne strony internetowe nie są pod naszą kontrolą, a my nie ponosimy odpowiedzialności i nie sprawdziliśmy i nie zatwierdziliśmy ich treści ani ich polityki prywatności (jeśli takie istnieją).

TimeFix Pro

TimeFix Pro to usługa abonamentowa, dzięki której można odblokować dodatkowe funkcje aplikacji. Usługa lub niektóre jej części są dostępne wyłącznie z płatną Subskrypcją. Użytkownik będzie rozliczany z góry w sposób powtarzalny i okresowy (np. miesięcznie, tygodniowo lub rocznie). Na koniec każdego okresu, Subskrypcja Użytkownika zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie tych samych warunkach, chyba że Użytkownik ją anuluje lub Administrator ją anuluje. Użytkownik może anulować odnowienie Subskrypcji poprzez stronę ustawień swojego konta lub kontaktując się z Administratorem. Użytkownik nie otrzyma zwrotu opłat już wniesionych za bieżący okres Subskrypcji i będzie mógł uzyskać dostęp do Usługi do końca bieżącego okresu Subskrypcji. Jeśli Subskrypcja została dokonana poprzez Zakup w aplikacji, Użytkownik może anulować odnowienie swojej Subskrypcji za pomocą Sklepu z aplikacjami.

Zabronione sposoby użytkowania

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, użytkownikowi zabrania się korzystania z Aplikacji Mobilnej i Usług lub Treści: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek regulacji, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszać lub łamać naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękać, nadużywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Aplikacji Mobilnej i Usług, produktów i usług stron trzecich lub Internetu (h) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (j) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Aplikacji i Usług mobilnych, produktów i usług stron trzecich lub Internetu. lub (h) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Aplikacji i Usług mobilnych, produktów i usług stron trzecich lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Aplikacji mobilnej i Usług przez użytkownika w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

Konta i członkostwo

Aby korzystać z Aplikacji mobilnej i Usług, użytkownik musi mieć ukończone 16 lat. Korzystając z Aplikacji mobilnej i Usług oraz zgadzając się na niniejszą Umowę, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ma co najmniej 16 lat. W przypadku utworzenia konta w Aplikacji Mobilnej użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach tego konta i wszelkie inne działania podjęte w związku z nim. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować i sprawdzać nowe konta przed zalogowaniem się i rozpoczęciem korzystania z Usług. Podanie fałszywych informacji kontaktowych jakiegokolwiek rodzaju może spowodować zamknięcie konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych użyciach swojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania użytkownika, w tym za wszelkiego rodzaju szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć Twoje konto (lub jego część), jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub że Twoje zachowanie lub treści mogą zaszkodzić naszej reputacji i dobrej woli. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby zapobiec dalszej rejestracji.

Prawa własności intelektualnej

"Prawa własności intelektualnej" oznaczają wszystkie obecne i przyszłe prawa przyznane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności w lub w odniesieniu do wszelkich praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych, wzorów, patentów, wynalazków, wartości firmy i prawa do pozwania za passing off, praw do wynalazków, praw do użytkowania i wszystkich innych praw własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane i włączając wszystkie wnioski i prawa do ubiegania się i bycia przyznanym, prawa do roszczenia pierwszeństwa z, takich praw i wszystkich podobnych lub równoważnych praw lub form ochrony i wszelkich innych wyników działalności intelektualnej, które istnieją lub będą istnieć teraz lub w przyszłości w jakiejkolwiek części świata. Niniejsza umowa nie przenosi na użytkownika własności intelektualnej będącej własnością Operatora lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (w relacjach między stronami) wyłącznie po stronie Operatora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga używane w związku z Aplikacją Mobilną i Usługami są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Operatora lub jego licencjodawców. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga używane w związku z Aplikacją Mobilną i Usługami mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich. Korzystanie z Aplikacji mobilnej i Usług nie daje użytkownikowi prawa ani licencji na reprodukcję lub inne wykorzystanie znaków towarowych Operatora lub osób trzecich.

Akceptacja powyższych warunków

Użytkownik potwierdza, że przeczytał niniejszą Umowę i zgadza się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp i korzystając z Aplikacji mobilnej i Usług użytkownik zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jest upoważniony do uzyskania dostępu lub korzystania z Aplikacji mobilnej i Usług.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące niniejszej Umowy, zachęcamy do skontaktowania się z nami za pomocą adresu email: tomaszsiudutbusiness@gmail.com